Bestuursverslag KFF 2011

In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voorgenomen activiteiten op beide werkterreinen van de Stichting Kingfisher Foundation (KFF) in 2011 besproken.

Ontwikkeling en toepassing van de biokristallisatie methode

 1. De eerste fase van het GESTE-project (Gestalt Evaluation and STructure Evaluation), in samenwerking met Duitse en Deense onderzoekers, is afgerond. Dit heeft geresulteerd in a) de wetenschappelijke onderbouwing van de methodiek van Gestalt-beoordeling in kristallisatiebeelden, b) het karakteriseren en leren waarnemen van het Gestalt-domein ‘veroudering’, zoals dat zichtbaar wordt in kristallisatiebeelden en c) de integratie van de software van de structuuranalyse in de bestaande softwareomgeving. Deze laatste actie heeft al tot veelbelovende resultaten geleid, zoals het met de computer onderscheiden van biologisch en gangbaar geteelde tarwe over diverse jaren. Over deze resultaten zullen in 2012 artikelen geschreven worden.
 2. Het ondersteunen van de fondswerving voor de tweede fase van het GESTE-project. Hiervoor is in totaal € 15.000 van de benodigde € 257.000 geworven via de Kingfischer Foundation en de Duitse Verein zur Entwicklung der bildschaffenden Methoden zur Qualitätsforschung.
 3. Het Nederlandse laboratorium van het Biokristallisatie Triangle Consortium, het 'Crystal lab – Picturing quality' (www.crystal-lab.nl) is operationeel.
 4. De publicatie ‘Development of a biocrystallisation method for examining effects of homeopathic preparations on germinating cress seeds’ is ingediend bij een peer-reviewed journal.
 5. De publicatie 'Development and application of a structural image analysis approach on patterns from CuCl2 2H2O crystallization with additives‘, naderde eind 2011 de eindfase.
 6. Het project rond homeopathie en biokristallisaties 'Effects of heating and electromagnetic radiation on homeopathic preparations of Stannum metallicum, as examined in a cress seedling / biocrystallisation test system', looptijd 2012-2013, is van start gegaan. Hiervoor is in totaal
 7. € 107.000 geworven bij Weleda (CH) en de Ekhagastiftelsen (SE). Verdere fondsenwerving voor een bedrag van € 14.000 zal worden ondersteund door de Kingfisher Foundation.

 

Research en productie van Bolk’s Companions in 2011

 1. In 2011 is de Companion ‘Depressive Stoornissen’ in het Nederlands verschenen bij uitgeverij SWP. Het is voor de Companiongroep van de Kingfisher Foundation een nieuwe stap, die voortkomt uit het streven meer zichtbaar te zijn.
 2. Een artikel op basis van de Companion “The Healing Process” is aan het Duitse medische tijdschrift Merkurstab aangeboden, met daarin de antroposofische uitwerking van de inhoud van de Companion ‘Wie wirkt Heilung? Das “Heilungsorgan” als übersinnliche Organisation des Heilprozesses und als Grundlage zum Verständnis von Gesundheit, Krankheit und Therapie’.
 3. Een gewijzigde herdruk van de Companion Pharmacology en een herdruk Embryology werd uitgegeven.
 4. De Companion over de fenomenologishe methode is per 31.12.2011 bijna geheel vertaald en gaat door de laatste ronde van correcties. De terminologie die gangbaar is in de wereld van studenten en jonge artsen nu is één van de aandachtspunten voor deze nieuwe uitgave.
 5. Research werd verricht voor Companions over hart- en vaatziekten en het endocriene systeem. Deze laatste is eind 2011 in het stadium dat er gewerkt wordt aan het opschrijven van de gedane ontdekkingen.
 6. In het kader van een grotere zichtbaarheid en het uitzoeken van een optimale terminologie, werd deelgenomen aan het project Health 3.0, dat zich baseert op Otto Scharmer’s ‘Theory U’.
 7. Plannen voor uitwisseling en communicatie werden gemaakt met een PR-adviseur.
 8. Marko van Gerven, Christa van Tellingen en Guus van der Bie voerden gedurende het jaar coaching-gesprekken met de junior-onderzoekers.
 9. De junior-onderzoekers hebben onderwijs gegeven aan opleidingen voor artsen en verschillende therapierichtingen zowel in Nederland als ook in Hongarije en aan medische studenten aan de Universiteit Utrecht. De senior-onderzoekers hebben hun onderwijsactiviteiten verder voortgezet.
 10. De relaties met het Louis Bolk Instituut (LBI), de Kingfisher Foundation, en de Medische Sectie aan het Goetheanum werden verder onderhouden, evenals die met de Universiteit Utrecht, de Universiteit Witten-Herdecke en verschillende antroposofisch medische opleidingen en opleiders in diverse Europese landen.
 11. Via de website werden de Companions meer dan 16.000 keer gedownload in 2011 en er werden ruim 300 Companions verkocht.
 12. De 10 Companions uitgegeven tot nu toe zijn: Embryology; Biochemistry; Anatomy; Physiology; Immunology; Pharmacology; The Healing Process; Respiratory Disorders; Depressive Disorders; Depressieve Stoornissen.

Het bestuur heeft in 2011 vijf maal vergaderd.

Het bestuur heeft op 24 april 2013 de jaarrekening en het jaarverslag van 2012 goedgekeurd en tevens besloten voor de boekjaren 2011 en 2012 af te zien van een formele accountantscontrole.
 

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science