Bestuursverslag KFF 2019

In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voor 2019 voorgenomen activiteiten op de verschillende werkterreinen van de Stichting Kingfisher Foundation (KFF) besproken.

I Ontwikkeling en toepassing van de Biokristallisatiemethode

1. Publicaties en lezingen

In 2019 zijn verschillende trainingen en lezingen gegeven, zoals bijvoorbeeld voor de Research Conference van het Homeopathic Research Institute, waarbij de resultaten van lopend promotieonderzoek aan homeopathische preparaten gepresenteerd werden (London, UK), en lezingen voor de Kraaybeekerhof Academie.

2. Project GESTE (Gestalt Evaluatie en Structuur Evaluatie)

Het GESTE project focust op de vraag in hoeverre een inlevende houding bij de visuele beoordeling van kristallisatiebeelden bruikbaar is, versterkt kan worden en wetenschappelijk gecommuniceerd kan worden. In 2019 is een begin gemaakt van het tweede artikel van dit project met de werktitel: Kinaesthetic engagement in Gestalt evaluation outscores analytical 'atomic feature' evaluation in perceiving ageing in crystallisation images of agricultural products. In dit artikel beschrijven wij de wijze waarop een inlevende houding getraind en toegepast kan worden in de visuele beoordeling van kristallisatiebeelden. Kristallisatiebeelden van in toenemende mate verouderde tarwe en rucolamonsters konden met een inlevende houding tot een hogere mate correct gerangschikt worden dan wanneer er naar individuele verouderingskenmerken gekeken werd.

In dit artikel is tevens gekeken naar de toepasbaarheid van de 4-stapsmethode zoals uitgewerkt door de Companiongroep.

3. Project PROPAR (PROcesses and PARameters)

Dit project richt zich op het onderzoeken van de factoren die van invloed zijn op het ontstaan van het kristallisatiebeeld. In 2019 is het tweede artikel van dit project gepubliceerd: Crystallization patterns of an aqueous dihydrate cupric chloride solution in the presence of different amounts of Bovine Serum Albumin https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2019.125272

Verschillende combinaties van runderserumeiwit en CuCl2 leveren verschillende, onderscheidbare patronen op, waarbij de invloed van beide stoffen op de ontstane beelden onderscheiden konden worden. Dit maakt een beter begrip mogelijk van de factoren die de vorming van kristallisatiepatronen in het algemeen beïnvloeden.

4. Promotieonderzoek naar het effect van hitte en GSM-telefoonstraling op homeopathische verdunningen

In 2019 is het eerste artikel van dit project gepubliceerd in een regulier (niet-homeopathie en/of integratieve geneeskunde gerelateerd) wetenschappelijk tijdschrift, wat des te opmerkelijker is, omdat het hier onderzoek betreft naar een homeopathische verdunning voorbij de materiële grens, of wel waarin geen actieve inhoudsstoffen meer detecteerbaar zijn: Empirical investigation of preparations produced according to the European Pharmacopoeia monograph 1038 in the European Journal of Pharmaceutical Sciences https://doi.org/10.1016/j.ejps.2019.104987

Twee onafhankelijke kristallisatielaboratoria konden in twee onafhankelijke studies een reproduceerbare werking van een Tin D30-preparaat (10-30 verdunning van de oorspronkelijke stof) aantonen met behulp van de kristallisatiemethode. Deze baanbrekende resultaten wijzen op een veelbelovend potentieel van de kristallisatiemethode om bij te dragen aan fundamenteel homeopathisch onderzoek.
 

II Research en productie van Bolk's Companions

1. Publicaties

1. In het internationale tijdschrift voor de heilpedagogie en sociaaltherapie is aandacht besteed aan het Instrument zur Beurteilung der kindlichen Konstitution (Seelenpflege 2/2019, Martin Niemeijer).
2. In het Amerikaanse tijdschrift 'Lilipoh' is een artikel verschenen over de Companion Dementie

2. Belangrijkste nieuws uit de lopende projecten

1. Companion over de 4-staps benadering, in theorie en de (medische) praktijk door Maurits in 't Veld. Er ligt een eerste tekst, de medische voorbeelden moeten nog aangevuld worden.
2. Companion Constitutiebeelden 'Special Needs as Developmental Potential' door Martin Niemeijer in samenwerking met Christina van Tellingen (red.) en Majella van Maaren (eindredacteur). De Engelse vertaling is uit.
3. Project ondersteuning 'Fenomenologie terug naar de schoolbanken'. Met ondersteuning van Guus van der Bie vanuit de CG is het nieuwe deel over 'Evolutie' zo goed als klaar.
4. Companion 'Hersenen en Bewustzijn' door Arie Bos. De tekst groeit gestaag.

3. Onderwijs

Er werd net als in voorgaande jaren door de medewerkers frequent onderwijs gegeven in verschillende (Oost-) Europese landen. Meerdere Companion medewerkers namen deel aan de conferentie 'Goetheanismus und Anthroposophische Medizin' in Dornach in maart 2019. Deze conferentie was een samenwerkingsproject van de Naturwissenschaftliche Sektion en de Medizinische Sektion am Goetheanum. Thema was hoe wij Goetheanisme als methode in de natuurwetenschap en de geneeskunde praktiseren en in het onderwijs gebruiken. Guus van der Bie heeft een werkgroep geleid en een inleiding verzorgd.

4. Downloads van de websites blijven rond de 50.000 per jaar.

5. Louis Bolk Instituut

De samenwerking met het Louis Bolk Instituut (LBI). Via de website van het LBI worden de Companions veel gedownload. Ook is er van daar een directe link naar "de Boekerij" in Zutphen waar de Companions besteld kunnen worden.

6. De Boekerij

De Boekerij in Zutphen is een betrouwbaar verkooppunt voor de Companions in boekvorm.

7. Universiteit Witten/Herdecke

Er is een samenwerkingsovereenkomst met de Gerhard Kienle Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative Medizin und Anthroposophische Medizin aan de Universiteit van Witten/Herdecke onder leiding van Prof. Dr. med. Peter Heusser. Dit naar aanleiding van de samenwerking van Tom Scheffers en Dr. med. univ. Johannes Weinzirl rond het promotietraject dat als onderwerp 'de milt' heeft.

8. Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg en Academie Antroposofische Gezondheidszorg

Het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (Lectoraat), de Academie Antroposofische Gezondheidszorg (AAG) en de CG hebben elk specifieke kwaliteiten en vormen een soort organisatienetwerk ten behoeve van professionele kwaliteitsontwikkeling binnen de Antroposofische Geneeskunde. Het afgelopen jaar is gewerkt aan een plan om de beeldvormende bespreking verder te onderzoeken. Pim Blomaard van het Lievegoed Onderzoekscentrum en Erik Baars van het Lectoraat zijn bezig met een onderzoeksvoorstel.

III Fenomenologie naar de schoolbanken

Project Evolutie. Vanaf augustus 2016 heeft onze werkgroep toegewerkt naar een publicatie over evolutie. De huidige erfelijkheidsconcepten zoals deze op de scholen worden aangeleerd, hebben een vervreemdende boodschap. Ons streven was en is om een gefundeerd en herkenbaar beeld over erfelijkheid te beschrijven.

Begin 2019 konden we onze ruwe versie aan meerdere dwarslezers voorleggen. Van hen ontvingen we bijval en opbouwende kritiek. Die hebben we ter harte genomen.
Zo is in 2019 gewerkt aan verbetering van de teksten en ondertussen werd doorgestudeerd.
Begin 2020 verwachten we dat we het boekje kunnen uitgeven.
Het is in eerste instantie bedoeld voor leerkrachten Biologie maar we verwachten dat er bredere belangstelling zal zijn, omdat 'iedereen' wel zijn beeld heeft over evolutie.

Kosten: We werken op basis van werkelijk gemaakte kosten. Voor de drukker en de vormgever zijn voldoende middelen uit schenkingen binnengekomen. De werkgroepleden declareren reiskosten. De schrijf- en studie-uren worden niet betaald.

De werkgroep: Willem de Vletter, Guus van der Bie, Gert Adema

 

Het bestuur van de Stichting Kingfisher Foundation

Het bestuur heeft in 2019 2 maal vergaderd en onderhield verder contact via de email.
Het bestuur heeft op 27-03-2020 voor het boekjaar 2019 met algemene stemmen besloten af te zien van controle en accordering door een accountant.
Jaarverslag en jaarrekening 2019 zijn vastgesteld op 27-03-2020.
Zie ook het complete jaarverslag 2019 (pdf), inclusief financiële verantwoording.

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science